WiFi สาธารณะเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายในการใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อคุณไม่ได้อยู่บ้าน ซึ่งถึงแม้เมื่อก่อนจะเป็นเรื่องยาก แต่ปัจจุบันคุณสามารถใช้ WiF...
หนึ่งในวิธีไม่กี่วิธีในการปกป้องและรักษาความเป็นส่วนตัวบนโทรศัพท์ของคุณคือการใช้ VPN ที่ดี แม้ว่าทุกแอป (และทุก iOS) อาจมีเทคนิคการติดตั้งที...